Online shop podrška: 011 406 58 70

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA POTROŠAČA PRILIKOM KUPOVINE PREKO INTERNETA

 

Poštovani kupci,

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021) i to čl. 26 u vezi čl. 12 ovog zakona, kupovina preko naše prodajne internet stranice smatra prodajom na daljinu.

 

U slučaju prodaje na daljinu prodavac obaveštava kupce o njihovim pravima pre zaključenja ugovora, i to isticanjem ovog Obaveštenja:

 • na internet stranici prodavca Pertini Toys doo putem linka Odustanak od ugovora
 • u procesu naručivanja tako što se kupac pritiskom na odgovarajuću opciju saglašava sa Uslovima i pre nego što naruči proizvod, i konačno
 • na e-mail koj je kupac ostavio prilikom kupovine, odmah nakon poručivanja prodavac dostavlja kupcu sledeće dokumente:
 1. obrazac za odustanak od ugovora
 2. obaveštenje o pravima potrošača prilikom kupovine preko interneta o načinu, uslovima i roku ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, načinu vraćanja isporučene robe i povraćaju novca i prava na reklamaciju i načinu ostvarivanja tog prava
 3. primerak ugovora o prodaji potpisanog od strane poslodavca.

 

PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA

U slučaju prodaje na daljinu ustanovljeno je pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a da ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kad mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac ovlastio, a nije prevoznik.

 

Ostvarivanje prava. Izjava od odustanku daje se na obrascu za odustanak.

Izjava o odustanku od ugovora data na obrascu za odustanak od ugovora se smatra blagovremenom ukoliko je poslata u roku od 14 dana od kada je roba predata u državinu kupcu.

Izjava o odustanku od ugovora preizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Prilikom odustanka kupac nije u obavezi da navede razloge zbog kojih odustaje.

 

 

Istekom roka od 14 dana od prijema robe, prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora. U slučaju neblagovremenog vraćanja robe, tj. nakon isteka roka od 14 dana, roba će biti vraćena nazad kupcu, a trošak transporta u tom slučaju pada u celosti na teret kupca.

 

 1. Kupac pravo na odustanak od ugovora ostvaruje tako što će od 14 dana od dana prijema robe, obrazac za odustanak od ugovora popuniti uz svojeručan potpis i poslati zajedno sa robom koju vraća uz otpremnicu koju je primio uz robu, prodavcu na adresu sedišta – u Beogradu, Vračar. 11000, ul. Sinđelićeva br.4.

 

 

 1. Kupac može i elekstronskim putem popuniti obrazac za odustanak od ugovora i poslati ga takođe elekstronskim putem na reklamacije@pertinitoys.co.rs Prodavac će kupca o prijemu izjave obavestiti, takođe elektronskim putem. U ovom slučaju, kupac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao elektronski obrazac za odustanak, vratiti primljenu robu prodavcu, adekvatno zapakovanu da se ne ošteti, sa dokumentacijom koju je primio uz robu, odnosno sa otpremnicom.

 

Smatraće se da je roba vraćena u roku ukoliko je kupac poslao robu pre isteka roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Kod blagovremenog odustanka od ugovora kupac snosi direktne troškove vraćanja robe, bze drugih obaveza.

 

Prava kupca. Ukoliko kupac odustane od ugovora smatraće se da ugovor nije ni zaključen, a prodavac je obavezan da kupcu vrati novac u roku od 14 dana od kada je primio obrazac za odustanak, s tim što prodavac može da odloži povraćaj novca dok ne dobije robu koja se vraća i nakon što utvrdi da je roba neoštećena i ispravna.

Prodavac će kupcu izvršiti povraćaj novca iskljućivo uplatom na tekući račun, sa čime se kupac izričito saglađava prihvatanjem uslova pri poručivanju.

 

Fotografije proizvoda su osnovna informacija o izgledu proizvoda i verno prikazuju proizvod iz više uglova, ali s obzirom da se radi o uzorcima odnosno fotografijama sa modelima, prodavac ne može da garantuje bezuslovno da je proizvod identičan u pogledu izgleda sa fotografijom.

U okviru zakonskog roka za odustanak od ugovora, kupac ima mogućnost da se prilikom odustanka od ugovora opredeli za zamenu robe koja njemu više odgovara odnosno da umesto poručenog proizvoda isti zameni za istu vrstu proizvoda u drugoj veličini ili boji iz ponude prodavca ili da se predeli za potpuno drugi proizvod.

 

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru kupac ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost opravkom ili zamenom u konkretnom slučaju.

Ako nesaobraznost ne može da se otkloni zamenom u primerenom roku, ili uprimerenom roku to ne bude učinjeno ili ako zamena predstavlja značajnu nepogodnost za potrošača ili nesrazmerno opterećenje za prodavca uzrokujući mu nesrazmerne troškove kupac ima pravo da bira između umanjenja cene ili iraskida ugovora.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana kada je kupac primio robu, kupac ima pravo da bira između zahteva da robu zameni, ili ima pravo na umanjenje cene ili raskid ugovora.

Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na kupca, prodavac odgovara u roku od dve godine od predaje stvari, s tim što se pretpostaavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo prodavca da dokazuje suprotno. Momenat prelaska rizika sa prodavca na kupca je momenat predaje robe kupcu ili licu koje je kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime.

 

Postupak reklamacije

Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu zbog nesaobraznosti robe kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

 

Kupac podnosi reklamaciju na sledeći način:

 • Preuzimanjem obrasca za reklamaciju koji će elekstronski popuniti i uz obrazac poslati eventualno dokaze o nesaobraznosti u vidu fotografije i slično, na mejl licu zaduženom za prijem i odlučivanje o reklamacijama reklamacije@pertinitoys.co.rs
 • Nakon što kupac prijavi reklamaciju elektronskim putem, ovlašćeno lice kod prodavca će kupcu bez odlaganja da potvrdi prijem reklamacije, istu zavede kao i da obavesti kupca o izjavljenoj reklamaciji i ishodu reklamacije u roku od 8 dana od njenog prijema.
 • Prodavac preuzima obavezu da sam po prijemu reklamacije preuze robu koja je predmet reklamacije preko kurirske službe City Express . Ukoliko kupac ipak samoinicijativno pošalje robu nazad prodavcu, prodavac nije dužan da mu nadoknadi trošak.
 • Za sve informacije i dodatnu pomoć u pogledu reklamacija kupci se mogu obratiti licu zaduženom za reklamacije u sedištu prodavca, na telefon 011 4065870

 

 

 

 

 

Napomena. Ukolikose kupac opredeli za povrat novca potrebno je da robu koju vraća pošalje kurirskom službom o svom trošku, ali bez otkupnine pošiljke, s obziromda prodavac povrat robe vrši isključivo uplatom na tekući račun kupca.

Gubitak prava. Po prijemnu proizvoda, prodavac će utvrditi da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastaje kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što j eneophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakeristike i funkcionalnost.

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivnjom kupca, prodavac ima pravo da odbije vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

 

PRAVO NA REKLAMACIJU

 

Saobraznost isporučene robe. Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, odnosno shodno predmetu ugovora koja odgovara opisu i karakteristikama, svojstvima, upotrebi, koji je prodavac dao kupcu.

 

Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenim, te da istakne postojanje nedostatka koji se mogu uočiti pregledom. Kupac ima pravo da prodavac nesaobraznost robe otkloni opravkom odnosno zamenom u konkretnom slučaju, u primerenom roku.

 

Prodavac je odgovoran ako je nesaobraznost postojana u trenutku prelaska rizika na kupca tj. u trenutku predaje robe, ili ako se pojavila posle prelaska rizika na kupca ako potiče iz uzroka koji je postojao pre prelaska robe na kupca ili je kupac mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

 

Prodavac će odlučiti o reklamaciji najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, a u koliko iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da odgovori u rom roku, ili ukoliko u tom roku ne primi robu, bez odlaganja će o tome obavestiti kupca uz obavezu da navede rok za rešavanje reklamacije.

 

 

 

Odluka. Prodavac će razmotriti predlog kupca u pogledu izjavljene reklamacije i u navedenom zakonskom roku daće kupcu odgovor prihvata li reklamaciju, izjasniti se o zahtevu kupca i izneti konkretan predlog i rok rešavanja. Ukoliko je reklamacija osnovana, a dođe do raskida ugovora, prodavac će vratiti novac kupcu uplatom na tekući račun sa uobičajenim troškovima vraćanja robe.

Kompanija Pertini Toys doo na svojoj internet stranici ima istaknute Opšte uslove poslovanja kao i Pravilnik o zaštiti potrošača, uslovima i načinu rešavanja reklamacija z arobu kupljenu preko on line prodavnice, pri čemu napominjemo da se navedenim uslovima i Pravilnikom ni na koji način ne ograničavaju niti sužavaju prava potrošača osnovnos kupaca navedena u ovom obaveštenju shodno važećem Zakonu o zaštiti potrošača, već istim neka pitanja mogu biti samo bliže razrađena.

 

Pertini Toys doo